Uwaga! Ogłaszamy konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży na najdziwniejszy śmieć, znaleziony w imielińskim lesie podczas akcji „Drzewko za śmieci”.

Znalazłeś w lesie gumioki? A może radio? A może coś dziwniejszego? Zrób zdjęcie i wygraj nagrodę. A kto wygra? Sami zdecydujcie.

Zasady:

1. Zrób zdjęcie śmiecia, który znalazłeś / znalazłaś podczas akcji sprzątania lasu „Drzewko za śmieci”.

2. Wstaw zdjęcie jako komentarz pod postem konkursowym na Facebooku.

3. Głosujemy poprzez polubienie zdjęcia.

4. Głosowanie trwa do 25 IV do godz. 23.59.5. Ogłoszenie wyników nastąpi 26 IV. Wygra zdjęcie z największą ilością polubień.

Dzieciaki i młodzież ze Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie i Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie! Młodzież szkół średnich! Przedszkolaki! Zapraszamy do udziału!

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA NAJDZIWNIEJSZY ŚMIEĆ

§1 Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Zielony Imielin, zwane w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.

2. Konkurs odbędzie się w przedziale czasowym pomiędzy 20.04.2021 a 25.04.2021.3. Konkurs obejmuje zrobienie zdjęcia najdziwniejszego śmiecia, znalezionego samodzielnie przez uczestnika w imielińskim lesie.

3. Celem konkursu jest wzmocnienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród mieszkańców Imielina, integracja lokalnych społeczności, kształtowanie proekologicznych postaw, promowanie terenów zielonych oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą zostać dzieci i młodzież w wieku od 5 do18 lat, sprzątające las imieliński zgodnie z regulaminem akcji “Drzewko za śmieci”.

§3 Przebieg konkursu

1. Uczestnicy konkursu zgłaszają swoje zdjęcia jako komentarze pod postem konkursowym na facebooku.

2. Zgłaszając swoje zdjęcia uczestnicy oświadczają że:są autorami zdjęcia, śmieć ze zdjęcia został przez nich znaleziony podczas akcji “Drzewko za śmieci” w imielińskich lasach lub na terenach zielonych Imielina, zgadzają się na publikację zdjęcia przez stowarzyszenie Zielony Imielin w związku z akcją “Drzewko za śmieci”. Zdjęcie nie może być wulgarne ani naruszać czyjego dobrego imienia.

3. Udostępnianie organizatorowi zdjęć w ramach konkursów oraz zdjęć z Akcji zawierających uczestników oznacza automatyczną zgodę do nieodpłatnego wykorzystania jego pracy i/lub wizerunku przez Stowarzyszenie poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.).

4. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się poprzez policzenie lajków pod zdjęciami uczestników – wygrywa uczestnik z największą liczbą polubień pod jego pracą.

5. Prace można wstawiać pod postem od 20 do 25 IV. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 IV.

§5 Postanowienia końcowe

1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w materiałach multimedialnych, będących dokumentacją Akcji, w działaniach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz w materiałach, które Organizator uzna za odpowiednie dla promocji oraz popularyzacji wydarzenia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz zmiany jego przebiegu.

3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie zielonyimielin.pl

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia prawa powszechnie obowiązującego.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wprowadzenie zmian w możliwe jest również w czasie trwania konkursu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników konkursu oraz osób trzecich.

Recommended Posts