Spacery po lesie dobrze wpływają na naszą kondycję fizyczną i psychiczną. Jednak po wizytach człowieka w lesie często zostają niechciane pamiątki: śmieci. 22 kwietnia świętujemy Dzień Ziemi. Z tej okazji chcielibyśmy Was namówić do sprzątania imielińskich lasów. W zamian za śmieci damy Wam sadzonki drzew, żebyście mogli je posadzić w swoich ogródkach, w wyznaczonej przestrzeni miejskiej lub leśnej. Partnerami naszej akcji są: Miasto Imielin oraz Nadleśnictwo Katowice – Leśnictwo Imielin.

Zasady:

1. Zbierz śmieci w lesie. Śmieci zbieramy solo lub rodzinnie – ze względu na obostrzenia pandemiczne. Jeśli potrzebujesz rękawiczek i worków do zbierania i segregacji śmieci – odbierz je PSZOK-u.
2. Zrób zdjęcie Waszej grupy ze śmieciami lub samych śmieci i wyślij je do nas na adres: alarm.smieciowy.imielin@gmail.com. Od nas dostaniesz bon na drzewko, a Twoje zdjęcie opublikujemy w zdjęciach z wydarzenia.
3. Jeśli znajdziesz dzikie wysypisko w lesie, oznacz to miejsce pinezką na mapie google i wyślij razem ze zdjęciem na adres: alarm.smieciowy.imielin@gmail.com
4. Posegreguj śmieci i zawieź je do PSZOK-u albo poczekaj aż zostaną odebrane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów z Twojej posesji.
5. Wybierz się do leśniczówki w Imielinie, pokaż bon i odbierz drzewko 26 IV u leśniczego Aleksandra Zakrzewskiego (Imielin, ul. Sosnowa 2)
6. Posadź drzewko i świętuj, właśnie zrobiłeś / zrobiłaś coś dobrego dla Ziemi i swojego miasta.

REGULAMIN AKCJI DRZEWKO ZA ŚMIECI.
EDYCJA 2021 WIOSNA

§1 Informacje ogólne

1. Organizatorem akcji “Drzewko za śmieci 2021 Wiosna” jest Stowarzyszenie Zielony Imielin, zwane w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
2. Akcja „Drzewko za śmieci 2021 Wiosna”, zwana w dalszej części regulaminu „Akcją” lub “Wydarzeniem” odbędzie się w przedziale czasowym pomiędzy 19.04.2021 a 25.04.2021
3. Akcja obejmuje samodzielne (rodzinne) posprzątania bliskiej okolicy oraz zgłaszanie miejsc do sprzątania (dzikich wysypisk) na terenie Imielina, Dodatkowymi działaniami będą akcje promocyjne i podsumowujące (w social mediach) wydarzenie, konkursy tematyczne (fotograficzny, na hasło promocyjne akcji) oraz odbiór i sadzenie drzewek uzyskanych za zebrane śmieci (według przelicznika jedna sadzonka za worek śmieci na osobę lub rodzinę)
3. Celem Akcji jest wzmocnienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród mieszkańców Imielina, integracja lokalnych społeczności, kształtowanie proekologicznych postaw, promowanie terenów zielonych oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta.
4. Akcja jest organizowana przy współpracy z Nadleśnictwem Katowice – Leśnictwem Imielin oraz miastem Imielin.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami Akcji mogą zostać:
a) osoby pełnoletnie,
b) osoby niepełnoletnie pod opieką osób pełnoletnich,
c) osoby niepełnoletnie powyżej 15 roku życia, posiadające pismo informujące o zgodzie rodziców na ich udział w akcji (co jest równoznaczne z wzięciem za te osoby odpowiedzialności).
2. Udział w akcji jest dobrowolny.
3. Uczestnik zobowiązany jest do:
a) sumiennego wykonania zadania,
b) zachowania zasad dystansowania społecznego i kultury osobistej,
c) używania zgodnie z przeznaczeniem przydzielonego mu sprzętu,
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie uczestniczące w Akcji i nie będące pod opieką osób pełnoletnich, niezależnie od tego czy podejmują one działania związane ze zbieraniem śmieci czy nie.
5. Osoba która nie stosuje się do wymogów regulaminu, w tym szczególnie wskazań zawartych w §2 nie jest uczestnikiem akcji, niezależnie od tego czy podejmuje działania związane ze zbieraniem śmieci czy nie.

§3 Zgłaszanie dzikich wysypisk.

1. Zgłaszanie miejsc do sprzątania odbywa się według procedury https://docs.google.com/…/1I…/edit…
2. Każde zgłoszenie powinno zawierać opis, który pozwala na dokładną identyfikację gdzie znajduje się i jaki teren obejmuje wskazane miejsce. W tym celu należy uwzględnić w zgłoszeniu w szczególności: oficjalne nazwy wskazanych miejsc (jeśli sprzątanie ma dotyczyć ulic, placów, parków etc), nazwy ulic/miejsc w pobliżu których znajduje się wskazany obszar. Dodatkowo do zgłoszenia dodajemy zdjęcia miejsca3. Miejsce zgłoszone do posprzątania musi znajdować się na terenie miasta Imielin.
4. Miejsce do sprzątania może zgłosić każda osoba, niezależnie od wieku.
5. Organizator nie odpowiada za pomyłki wynikłe z niewłaściwego opisu lokalizacji miejsca do posprzątania.

§4 Przebieg akcji sprzątania

1. Harmonogram oraz dni sprzątania ustala i ogłasza Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu i dni w których odbędzie się akcja sprzątania.
2. Udostępnianie organizatorowi zdjęć w ramach konkursów oraz zdjęć z Akcji zawierających uczestników oznacza automatyczna zgodę do wykorzystania swojego wizerunku przez Stowarzyszenie poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.).
3. Uczestnicy akcji są zobowiązani do przestrzegania zasad danej akcji sprzątania, które zostaną im przedstawione w mediach społecznościowych organizatora przed rozpoczęciem akcji sprzątania danego dnia. Uczestnik jest zobowiązany samodzielnie zadbać o uzyskanie odpowiednich informacji oraz sprzętu do sprzątania w tym worków na śmieci oraz rękawic ochronnych.
4. Uczestnicy akcji są zobowiązani do przestrzegania zaleceń Organizatora.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe w czasie Akcji.

§5 Postanowienia końcowe

1. Uczestnik Akcji wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w materiałach multimedialnych, będących dokumentacją Akcji, w działaniach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz w materiałach, które Organizator uzna za odpowiednie dla promocji oraz popularyzacji wydarzenia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji oraz zmiany jej przebiegu.
3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie zielonyimielin.pl
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
postanowienia prawa powszechnie obowiązującego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wprowadzenie zmian w możliwe jest również w czasie trwania Akcji.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników Akcji oraz osób trzecich.

Recommended Posts