Skip to content

Walka ze smogiem

Coroczne oceny jakości powietrza na terenie województwa śląskiego wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wskazują na bardzo zły stan jakości powietrza w województwie ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Liczba dni z przekroczoną normą dobową dla pyłu zawieszonego PM10 wynosiła od 18 do 114 dni w 2016 roku w poszczególnych obszarach zabudowy mieszkaniowej województwa śląskiego, natomiast docelowe poziomy stężeń benzo(a)pirenu przekraczane były nawet 13-krotnie.

Wyniki ze stacji pomiarowych jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska wskazują na znacząco wyższe stężenia zanieczyszczeń w okresie od października do marca, w porównaniu z pozostałą częścią roku. Analizy wielkości emisji wykonane w ramach Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego z 2014 r. wskazują, iż największy wpływ na jakość powietrza mają źródła powierzchniowe, obejmujące głównie indywidualne źródła spalania paliw stałych z sektora komunalno-bytowego oraz sektora usługowego. Źródła te powodują ponad 51% całkowitej emisji pyłu PM10, blisko 44% całkowitej emisji pyłu PM2,5 oraz 94% emisji benzo(a)pirenu.

Tak duże udziały indywidualnych urządzeń grzewczych w całkowitej emisji do powietrza wynikają z użytkowania kotłów lub pieców węglowych o niskiej efektywności energetycznej, niespełniających żadnych norm emisyjnych oraz spalania w nich paliw o niskich parametrach jakościowych oraz paliw niedozwolonych jak: tworzywa sztuczne, lakierowane i impregnowane drewno, materiały drewnopochodne zawierające formaldehyd i jego pochodne oraz różnego rodzaju papier, woskowany, kolorowany itp. (Źródło za portalem www.powietrze.slaskie.pl).

Stowarzyszenie “Zielony Imielin” aktywnie organizuje i wspiera inicjatywy na rzecz czystego powietrza w Imielinie i okolicach.

W marcu 2019 r nasze miasto zostało włączone do sieci czujników jakości powietrza Airly. Czujniki mierzą i pokazują zawartości pyłów PM 10 i najbardziej szkodliwych PM 2.5. Aktualne dane można sprawdzić korzystając z aplikacji moblinych, strony www Urzędu Miasta oraz na www.airly.eu.

Planując wyjście z domu, sprawdźmy jakość powietrza! Zdrowie Naszych bliskich i Nasze jest najważniejsze! https://airly.eu/map/pl/#50.14686,19.18604,i7840

Zainteresowanych odsyłamy do strony https://www.polskialarmsmogowy.pl