Petycja Zielonych w obronie mieszkańców Imielina

Dziękujemy katowickiemu kołu Partii Zielonych za petycję, którą napisali w obronie mieszkańców i środowiska naturalnego Imielina. To głos zdrowego rozsądku w dobie kryzysu klimatycznego, broniący zwykłych ludzi przed przedsięwzięciem nieuzasadnionym ekonomicznie, które będzie miało fatalny wpływ na zbiorniki wodne, Wisłę i tereny miejskie Imielina.

Pełna treść petycji:

„Zarząd, Członkinie i Członkowie Katowickiego Koła Partii Zieloni zaniepokojeni coraz bardziej realnym urzeczywistnieniem planów realizacji inwestycji pn.: Wydobycie węgla kamiennego ze złoża Imielin – Północ, wyrazili swoje stanowisko w tej sprawie, wysyłając petycję do Ministra Środowiska, a także do Ministra Energii, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.
Pismo przesłane zostało także do Marszałka Województwa Śląskiego oraz Burmistrza Miasta Imielin – jako stron zainteresowanych.
Liczymy na uważne zapoznanie się z przytoczonymi argumentami i podjęcie decyzji uwzględniających nie tylko interes Polskiej Grupy Górniczej S.A. ale przede wszystkim wartości nadrzędne, jakimi są: ochrona klimatu, ochrona środowiska, pozostawienie tego regionu przyszłym pokoleniom w stanie umożliwiającym życie i mieszkanie na tym terenie.
Jako Zieloni mówimy stanowcze NIE! szykowanej katastrofie klimatycznej, ekologicznej, ekonomicznej i społecznej!
Kto weźmie za nią odpowiedzialność?

Oto treść pisma:

Ministerstwo Środowiska 02-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Organ I Instancji: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach

Petycja w sprawie przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin – Północ”
dotyczy postępowania: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.145.2018.KN.213

Szanowny Panie Ministrze,
Szanowny Panie Dyrektorze,

W imieniu Zarządu, Członków i Członkiń Katowickiego Koła Partii Zieloni, w związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi planu lokalizacji inwestycji zmierzającej do wydobycia węgla kamiennego przez należącą do Polskiej Grupy Górniczej S.A. kopalni Piast-Ziemowit, wysoce zaniepokojeni coraz bardziej realnym urzeczywistnieniem tychże planów, pragniemy wyrazić swoje stanowisko w tym zakresie:
1. Za wysoce dyskusyjną, czy wręcz naganną uznajemy politykę rozwojową Polskiej Grupy Górniczej S.A. polegającą na planach zwiększenia wydobycia węgla kamiennego w rejonie miasta Imielin. Nie jest żadną tajemnicą, że polityka energetyczna państwa polskiego opartego przede wszystkim na węglu kamiennym jest w realiach XXI wieku anachronizmem.
Podczas, gdy na całym świecie obserwuje się tendencję do ograniczania wydobycia paliw kopalnych na rzecz neutralnych ekologicznie odnawialnych źródeł energii (OZE), ze zgrozą przyjmujemy całkowicie odwrotne zamierzenia władz polskich reprezentowanych przez państwowe podmioty gospodarcze takie jak Polska Grupa Górnicza S.A. Podczas, gdy cały świat zwiększa udział OZE w całkowitym państwowym produkcie energetycznym, Polska jako kraj stawia się w sytuacji skansenu energetycznego Europy i cywilizowanego świata. W sytuacji realnego zagrożenia światowym (a zatem i dotyczącym polskiego państwa) kataklizmem klimatycznym za nieodpowiedzialne jawi się kontynuowanie tradycji wydobycia węgla kamiennego na terenie Górnego Śląska i Zagłębia.
Partia Zieloni jest świadoma ogromnego wpływu górnictwa na ukształtowanie świadomości i pozytywnie pojmowanej odrębności mieszkańców Górnego Śląska. Jednak należy zdecydowanie podnieść, że złota era górnictwa węgla kamiennego i brunatnego już minęła i musi zostać zastąpiona zupełnie inną polityką energetyczną polskiego państwa.
Należy przy tym zaznaczyć, że nie jest to wymysł „grupy szalonych ekologów”, lecz poparte wiedzą naukową fakty i jedyny realny obraz świata wkraczającego coraz dobitniej w XXI wiek. Na dzień dzisiejszy nie ma alternatywy wobec energetycznego postępu, który będzie w stanie zniwelować negatywne skutki ogólnoświatowych zmian klimatycznych.
Polska nie może stać na uboczu tych światowych przemian. Nie jesteśmy krajem ignorantów, którzy pragną pozostać obojętnymi wobec światowych wyzwań i jedynie czekać na rozwój wypadków i na to, co zadecydują za nas większe państwa i światowi przywódcy.
Wręcz przeciwnie, jako mieszkańcy i mieszkanki regionu wysoce zdewastowanego polityką węglową XX wieku (oraz wynikającą z niej polityką społeczno – gospodarczą, która doprowadziła do pauperyzacji wielu ośrodków miejskich), powinniśmy stać na czele przemian w dziedzinie gospodarki energetycznej i stanowić przykład dla innych obszarów Polski, Europy i całego świata.
Administracja publiczna Górnego Śląska powinna stawać się przykładem tej pozytywnej zmiany i odwrócenia niekorzystnych środowiskowych skutków spowodowanych ręką człowieka. Tylko w ten sposób możemy utrzymać niepowtarzalne walory krajobrazowe i geograficzne Górnego Śląska i Zagłębia. Jest to wyzwanie XXI wieku i tylko centralne władze państwowe są w stanie powstrzymać szaleństwo związane z planami dalszego niszczenia bezcennego dla gatunku ludzkiego otoczenia przyrodniczego.
2. Rzecz jasna, sprzeciw Partii Zieloni nie opiera się wyłącznie na ogólnoświatowych tendencjach politycznych. Równie ważne dla lokalnej społeczności jest zachowanie dotychczasowego stanu środowiska i rezygnacja ze składania jego stanu w ofierze wątpliwych gospodarczo przedsięwzięć. Mieszkańcy terenów objętych planowaną inwestycją pragną sami decydować jak będzie wyglądała ich mała ojczyzna. Nie chcą ingerencji państwowych spółek w ich wspólne dziedzictwo.
Sam dokument będący podstawą formalną podstawą uzyskania warunków legalizacji planowanej inwestycji nie stroni od zapisów jednoznacznie wskazujących na negatywny skutek przedsięwzięcia dla środowiska oraz mieszkańców terenu objętego planami rozbudowy infrastruktury kopalni „Piast Ziemowit”.
Zgodnie z treścią Raportu o oddziaływaniu na środowisku przedsięwzięcia p.n. Eksploatacja węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ”(dalej oznaczonego jako Raport), inwestycja została zakwalifikowana jako mogąca znacząco oddziaływać na środowisko. Największa część inwestycji ma zostać przeprowadzona w granicach administracyjnych miasta Imielin.
W dokumencie tym stwierdzono jednoznacznie, że:
„Wariant niepodejmowania eksploatacji na obecnym etapie może być realizowany w przypadku szczególnie trudnych warunków geologiczno-górniczych złoża, co wydaje się bardzo mało
prawdopodobne lub sprzeciwu społeczeństwa związanego z możliwym utrudnieniem warunków życia na terenie prowadzonej eksploatacji. Kopalnia nie ma wpływu na warunki geologiczno-górnicze złoża, co ogranicza możliwości jej interwencji w celu zapobieżenia niepodejmowania inwestycji. Po za tym wariant niepodejmowania eksploatacji spowodowany szczególnie trudnymi warunkami górniczogeologicznymi może być przyjęty jedynie po ich rozpoznaniu wyrobiskami górniczymi, a więc po uzyskaniu koncesji na wydobywanie węgla ze złoża. Natomiast w przypadku sprzeciwu społecznego, przekonanie ludności zamieszkującej na terenie oddziaływania projektowanej eksploatacji, musi być wykonywane poprzez konsultacje społeczne na każdym etapie prowadzenia procesu decyzyjnego. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym taki sprzeciw może być wniesiony na etapie ubiegania się o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, a więc przed pozyskaniem koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ”. Dlatego też czynnik społeczny jest elementem decydującym o przypadku niepodejmowania omawianego przedsięwzięcia.”
Przebieg procesu zmierzającego do uzyskania koncesji prowadzi do wniosku, że czynnik społeczny jest lekceważony w toku prowadzonego postępowania. Innymi słowy, administracja publiczna nie jest szczegónie zainteresowana wsłuchaniem się w głos mieszkańców.
Należy bowiem zwrócić uwagę, że organy samorządowe (takie jak pochodzące z wyborów: Rada Miasta Mysłowice, Rada Miasta Imielin, Prezydent Miasta Jaworzno), liczni lokalni przedsiębiorcy, aktywiści oraz pozostali przedstawiciele lokalnej społeczności, zgodnie wyrazili sprzeciw wobec planowanego przedsięwzięcia. Również próba poszerzenia procesu konsultacyjnego poprzez wyznaczenie rozprawy administracyjnej nie spotkała się z pozytywnym odzewem – pismem z dnia 20 listopada 2017 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach uznał, że „brak jest przesłanek wskazujących na zasadność przeprowadzenia rozprawy administracyjnej.” Rozprawa administracyjna odbyła się dopiero po naciskach społecznych i pikiecie zdesperowanych mieszkańców Imielina przed siedzibą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 25 maja 2018 roku.
Lekceważenie uzasadnionych stanowisk mieszkańców oraz prób poszerzenia procesu konsultacyjnego poprzez przeprowadzenie rozprawy administracyjnej są jednoznaczną wskazówką, że „przekonanie lokalnej społeczności” jest jedynie pustosłowiem dobrze wyglądającym w cytowanym wyżej raporcie, nie znajdującym jednak odzwierciedlenia w praktyce organów państwowych.
3. W Raporcie kilkukrotnie podkreślono, że projektowana działalność górnicza uwzględnia zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Przedstawiony Raport nie stroni od treści jednoznacznie wskazujących na stopniową degenerację środowiska naturalnego. Dla przykładu warto zacytować, jeden z fragmentów, z którego wynika, że „Wraz z wydobyciem węgla kamiennego powstają odpady, skała płonna oraz odpady z przeróbki węgla. Odpady te w dużej mierze składowane są na powierzchni ziemi co powoduje zmiany w krajobrazie a także niekorzystne zmiany w sąsiadujących ze zwałowiskami glebach i wodach.
Zgodnie z art. 3 pkt. 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 roku, przez zrównoważony rozwój „rozumie się przez to taki rozwój społeczno – gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”. Zasada zrównoważonego rozwoju znajduje swoje umocowanie także w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Trudno jednak przewidzieć, co zatem autorzy raportu mieli na myśli pisząc o poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, jeżeli zgodnie z zamierzeniami inwestycji, ma ona spowodować zmiany (nieodwracalne) w stanie gleb i wód regionu. Tajemnicą pozostaje jakie korzystne skutki dla środowiska ma ta inwestycja przynieść. Jest to zatem kolejne pustosłowie niemające nic wspólnego z odpowiedzialną polityką energetyczną państwa.
Planowana inwestycja jest w ocenie inwestora opłacalna ekonomicznie. Jednym z argumentów
przemawiających za o kontynuowaniem prac jest to, że już poniesiono pewne koszty związane z rozpoznaniem możliwości lokalizacji inwestycji w rejonie Imielina – „Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ówczesna kopalnia „Ziemowit” wchodząca w skład spółki Skarbu Państwa poniosła do tej pory koszty związane z wykonaniem 5-ciu otworów geologicznych z powierzchni i na niezbędne dokumentacje w wysokości blisko 7 mln zł. Zawarta została również umowa Nr 1159/IG/2016 z dnia 5 stycznia 2016 pomiędzy PGG Sp. z o. o. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit a reprezentującym Skarb Państwa Ministerstwem Środowiska na korzystanie z informacji geologicznej wykorzystanej do opracowania „Dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego Imielin Północ w kat. C1, C2, D”, z czym wiąże się konieczność uiszczenia opłaty w wysokości 8,9 mln zł. Tak więc niepodejmowanie przedmiotowej inwestycji spowoduje bezzwrotną stratę spółki Skarbu Państwa w wysokości blisko 17 mln zł”
Powyżej przedstawiona argumentacja jest nad wyraz absurdalna.
Inwestor wywodzi bowiem, że powodem dla które warto angażować się w wątpliwą środowiskowo inwestycję jest to, ze już poniesiono koszty związane z jej przygotowaniem. W ocenie Partii Zieloni należy wysnuć wniosek przeciwny – jeżeli poniesiono koszty i ustalono, iż planowana inwestycja zaszkodzi środowisku i lokalnej społeczności, należy bezdyskusyjnie zrezygnować z dalszych planów, bez względu na fakt, że te koszty poniesiono. Tak powinna wyglądać polityka odpowiedzialna, a nie nastawiona wyłącznie na realizację partykularnych interesów państwowej spółki węglowej.
Należy także zwrócić uwagę na załączoną do akt postępowania opinię z października 2018 roku specjalisty ds. hydrologii dra Sylwestra Kraśnickiego. Specjalista ten jednoznacznie wskazał na wady, półprawdy i przeinaczenia znajdujące się w opinii, a dotyczące analizy stanu wód na terenie objętym inwestycją, w tym realnego zagrożenia dla Głównego Zbiornika Wód Podziemnych w Chrzanowie nr 452. Należy zwrócić także uwagę na ryzyko zanieczyszczenia Wisły metalami ciężkimi znajdującymi się w wodzie wykorzystywanej do eksploatacji górniczej.
Autorzy raportu sami zauważają, że zmiany klimatu w sferze globalnej stanowią istotny problem i wyzwanie XXI wieku. W treści raportu napisano, że:
„Wyniki wieloletnich badań naukowych jednoznacznie wskazują, że zmiany klimatu stanowią realne zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów, w tym także Polski. Klimat Polski charakteryzuje się dużą zmiennością pogody oraz znacznym zróżnicowaniem przebiegu pór roku w następujących po sobie latach. Od końca XIX wieku następuje systematyczna tendencja do wzrostu temperatury powietrza ze znaczącym wzrostem od roku 1989. Opady nie wykazują jednokierunkowych tendencji i charakteryzują się okresami mniej lub bardziej wilgotnymi. Zmieniła się natomiast struktura opadów głównie w ciepłej porze roku; opady są bardziej gwałtowne, krótkotrwałe, niszczycielskie powodujące coraz częściej gwałtowne powodzie. Jednocześnie zanikają opady poniżej 1 mm/dobę. Skutkami ocieplania się klimatu jest również wzrost występowania groźnych zjawisk pogodowych.”
Wobec takiego stanu świadomości inwestora dziwi chęć podejmowania działań jeszcze bardziej ingerujących i deformujących środowisko naturalne.
Należy gorzko stwierdzić, że relatywnie niewielki zysk finansowy (a tak należy go określić przy zestawieniu z kosztownymi i w dużej mierze nieodwracalnymi zmianami środowiskowymi) przeważa w tym miejscu nad zdroworozsądkową polityką energetyczną.
4. W treści dokumentów przygotowanych dla uzyskania decyzji wskazano, iż studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie zawierają zapisów stwarzających ograniczenia dla prowadzenia działalności górniczej i związanego z nią oddziaływania na środowisko i obiekty budowlane. Jest to stwierdzenie nieprawdziwe. Burmistrz Miasta Imielin w piśmie z dnia 20 czerwca 2018 roku skierowanym do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach jednoznacznie wskazał na niemożność pogodzenia treści wniosku z obowiązującymi na terenach planowanej inwestycji miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Plany te częściowo przewidują bowiem przeznaczenie terenów na zabudowę mieszkaniową, która będzie niemożliwa (a przynajmniej w dużej mierze utrudniona) przy degradacji terenu w związku z planowanym przedsięwzięciem. Sam inwestor wskazuje, że ”eksploatacja w przedmiotowym złożu może skutkować powstawaniem deformacji nieciągłych a deformacje ciągłe mogą powodować wpływy na poziomie IV kategorii. W świetle powyższego istnieje konieczność zastosowania szeregu przedsięwzięć z zakresu profilaktyki górniczej.”
Wprawdzie inwestor wskazuje, że będzie stosował prewencję zagrożeń oraz podejmowanie działań zapobiegających i ograniczających występowanie szkód górniczych, jednak praktyka inwestora jest inna – często uchyla się lub zwleka z podejmowaniem tego rodzaju działań. Powyższe także wynika ze stanowiska wyrażonego przez władze samorządowe Miasta Imielin.
Niejako antycypując dalszy bieg wydarzeń w niniejszej sprawie, należy także kategorycznie wskazać na brak zasadności wydawania decyzji o udzieleniu koncesji na wydobycie węgla kamiennego w rejonie Miasta Imielin.
Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze „Jeżeli zamierzona działalność sprzeciwia się interesowi publicznemu, w szczególności związanemu z bezpieczeństwem państwa w tym z interesem surowcowym państwa lub ochroną środowiska w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin, bądź uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości lub obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ich przeznaczeniem określonym odpowiednio przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plany zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej lub przepisy odrębne, a w przypadku braku tych planów – uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości lub obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej w sposób określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w przepisach odrębnych, organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji.”
W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreślono, że prowadzenie działalności, dla której konieczne jest udzielenie koncesji nie może być sprzeczne z przeznaczeniem nieruchomości określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Naczelny Sąd Administracyjny wskazał m.in., że „podejmowanie, jak i wykonywanie działalności określonej w p.g.g. jest dozwolone tylko wówczas, jeżeli nie narusza ona ustaleń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w odrębnych przepisach. Dla procedury koncesyjnej bezwzględnie wymagana jest zgodność z dokumentami planistycznymi. Każdy organ wydając zatem opinię pozytywną lub milcząc stwierdza brak sprzeczności lub zgodność z aktami planistycznymi.” (tak wyrok NSA z dnia 27 lutego 2019 roku sygn. akt II GSK 313/17).
Stanowisko to koresponduje z innym orzeczeniem Naczelnego Sąd Administracyjnego, w którym stwierdzono, „Z przepisów art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 1 p.g.g. wynika, że organ odmawia udzielenia koncesji wówczas, gdy skutkiem prowadzonej działalności będzie uniemożliwienie wykorzystania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Celem omawianej regulacji jest zagwarantowanie właścicielom i użytkownikom nieruchomości objętych koncesją, że prowadzona działalność górnicza nie spowoduje, iż utracą oni możliwość korzystania z tych nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem. 2. Działalność określona p.g.g. nie musi być, w świetle art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 1 p.g.g., zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ustawa stawia bowiem jedynie wymaganie, by działalność ta nie naruszała przeznaczenia nieruchomości.” (tak wyrok NSA z dnia 19 lipca 2017 roku sygn. akt. II GSK 2772/15).
Innymi słowy, jeżeli górnicza spółka zrealizuje plan eksploatacji złoża, wówczas mieszkańcy de facto utracą możliwość efektywnego korzystania ze swoich nieruchomości – należy mieć na uwadze przeznaczenie terenu wskazane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nie
powinno ulegać wątpliwości, że w realiach rynkowych również możliwość zbycia nieruchomości, dla której przeznaczono IV czy nawet III kategorię szkód górniczych jest zupełnie inna aniżeli dla nieruchomości niezagrożonych wystąpieniem szkód górniczych. W ocenie Partii Zieloni, nie można mieć na uwadze wyłącznie interesu spółki węglowej, lecz przede wszystkim interes, w tym majątkowy, mieszkańców wspólnoty samorządowej.
5. Podsumowując, planowana inwestycja jawi się jako katastrofa ekologiczna, społeczna i ekonomiczna. Inwestor całkowicie ignoruje usprawiedliwione potrzeby mieszkańców i niepotrzebnie eskaluje społeczny konflikt forsując plany realizacji kosztownego przedsięwzięcia. Za priorytet uznaje rozwój Polskiej Grupy Górniczej S.A. i możliwość eksploatacji pokładów węgla kamiennego – bez względu na skutki obecne i te, które będą odczuwalne dla przyszłych pokoleń. Niestety organ państwowy – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, wbrew ustawowemu obowiązkowi – stanął nie po stronie środowiska, lecz właśnie inwestora. Taka arogancja budzi poważny, społeczny sprzeciw.
Partia Zieloni nie może pozostać obojętna wobec takich zamierzeń i pragnie wyrazić swój stanowczy protest wobec planowanej inwestycji.
Z poważaniem Zarząd, Członkowie i Członkinie Katowickiego Koła Partii Zieloni
do wiadomości:
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach  Ministerstwo Energii,
 Burmistrz Miasta Imielin
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Zarząd, Członkinie i Członkowie Katowickiego Koła Partii Zieloni zaniepokojeni coraz bardziej realnym urzeczywistnieniem…

Opublikowany przez Partia Zieloni – Katowice Sobota, 20 lipca 2019

Spotkanie mieszkańców Imielina 19 czerwca 2019

Kilkadziesiąt osób zebrało się dziś wieczorem w imielińskiej Sokolni, by podyskutować nad stanem sprawy złoża „Imielin-Północ”.

Aktywiści stowarzyszenia Zielony Imielin i akcji społecznej „Ratujmy Imielin” przedstawili działania strony społecznej w sprawie planowanej eksploatacji. Następnie burmistrz Imielina – Jan Chwiędacz przedstawił działania podjęte przez władze samorządowe, a także wyjaśnił, jak wygląda procedura uzyskania koncesji oraz możliwości prawne odwołania się na rożnych etapach postępowania.

Burmistrz i aktywiści przedstawili również przyjęty ostatnio przez Radę Miasta projekt objęcia Imielina nowatorskim i niezależnym systemem monitoringu satelitarnego zmian terenu, który powinien zainteresować zwłaszcza mieszkańców domów pod którymi odbywa się eksploatacją złoża „Imielin-Południe”, ponieważ pokazuje on, ile metrów naprawdę obniżył się teren w stosunku do deklaracji kopalni. Burmistrz Imielina zadeklarował mieszkańcom, że w razie pozytywnej decyzji GDOŚ miasto się od niej odwoła i wykona kolejne kroki, aby nie dopuścić do dewastacji miasta.

Kolejną kwestią, poruszoną na spotkaniu była sprawa odszkodowań za szkody górnicze.

Rzecznik prasowy PGG wypowiada się w radiu Eska Śląsk na temat likwidowania szkód górniczych. Nagranie z dnia 6 maja 2019.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia we współpracy z kopalnią w zakresie szkód górniczych mieszkańcy oraz władze miasta przejawiają głęboki sceptycyzm w stosunku do optymistycznych deklaracji inwestora. Mieszkańcy wysłuchali dwóch historii swoich sąsiadów o ich trudnych doświadczeniach w wieloletniej walce z kopalnią o odszkodowanie za spowodowane przez nią szkody górnicze.

Na koniec spotkania mieszkańcy zostali poinformowani o obowiązkach właściciela budynku, które ilustruje materiał poniżej:

Protest mieszkańców wobec planów uruchomienia złoża trwa już prawie dwa lata, odkąd spadła na nich wiadomość, że kopalnia – wbrew własnym zapewnieniom, dawanym na piśmie – planuje fedrować na zawał pod miastem na głębokości 180 metrów. Stan zagrożenia zmobilizował tych bardziej aktywnych do działania, którzy w ramach stowarzyszeń: Zielony Imielin, Granice Natury oraz akcji społecznej „Ratujmy Imielin” razem z władzami samorządowymi oprotestowali plany kopalni i zaktywizowali mieszkańców zagrożonych eksploatacją terenów. Petycję do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach podpisało 1287 osób. Kiedy to nie przyniosło efektu wyszli na ulice Katowic 25 maja ubiegłego roku.

Protest mieszkańców Imielina przed siedzibą RDOŚ 25 maja 2018

Po głośnej rozprawie administracyjnej 28 czerwca 2018 w Katowicach, kiedy to strona społeczna została dopuszczona do głosu na nierównych prawach z przedstawicielami kopalni i niekorzystnej dla mieszkańców decyzji środowiskowej RDOŚ, aktywiści pojechali dwukrotnie do Brukseli na Platform for Coal Regions in Transition, gdzie zaprotestowali przeciwko planom agresywnej eksploatacji węgla na zawał na płytkim pokładzie pod miastem oraz zaprezentowali temat konsultacji społecznych w sprawie złoża „Imielin-Północ”.

Imielińscy aktywiści na Platform for Coal Regions in Transition w Brukseli 5 listopada 2018

Aktywiści przypomnieli również o wydarzeniach z grudnia 2018, kiedy to podczas COP24 do Imielina przyjechali dziennikarze zagranicznych mediów, którzy robili reportaże o przemianie energetycznej Górnego Śląska, a także o wizycie Pielgrzymki Klimatycznej. Jej członkowie przybyli do Imielina pieszo z Watykanu z papieskim przesłaniem, dotyczącym kryzysu klimatycznego i potrzeby odejścia katolików i wszystkich ludzi dobrej woli od węgla.

Zdjęcie mieszkańców Imielina z uczestnikami Pielgrzymki Klimatycznej 6 grudnia 2018

Sprawa złoża „Imielin-Północ” stała się głośna dzięki publikacjom w zachodnich mediach (m.in. reportaż w „Financial Times”) oraz filmowi, który nakręcił o nas Greenpeace. Sam Imielin powoli wyrasta na symbol obywatelskiego nieposłuszeństwa i transformacji energetycznej w dobie kryzysu klimatycznego, a zwłaszcza związanych z nim problemów z wodą.

Uważamy, że koszty społeczne i wartość wody z dwóch zbiorników położonych w Imielinie (zbiornik Dziećkowice i podziemny zbiornik GZW Chrzanów 452) przewyższa wartość zasiarczonego węgla i w związku z tym postulujemy o ich ochronę.

Naszym zdaniem woda jest więcej warta od węgla. Zbiornik Dziećkowice.Finał konkursu antysmogowego „NIE TRUJCIE NAS!”

Oto wyniki konkursu:

W kategorii PLAKAT komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

I miejsce Karolina Jancarczyk,

II miejsce: Anna Kurek, Kinga Janota,

III miejsce: Zofia Pielorz, Patrycja Płoszczyca,

wyróżnienia: Julia Stolecka, Zuzanna Wójcicki, Ewa Miś, Oliwia Ryszka, Agata Zdziechiewicz.

W kategorii FILM KRÓTKOMETRAŻOWY komisja konkursowa przyznała dwie nagrody dla:
Pawła Wadasa i Wojciecha Kani


oraz Wojciecha Kuczyńskiego.

Dziękujemy panu Janowi Chwiędaczowi – Burmistrzowi Miasta Imielin za patronat nad konkursem, miastu Imielin, Greenpeace i WWF za ufundowanie nagród oraz Happy Cafe z Imielina za lody dla wszystkich uczestników konkursu.

Plakat Karoliny Jancarczyk będzie „twarzą” tegorocznej kampanii antysmogowej w Imielinie i to właśnie ona zdobyła 26 profesjonalnych brusmarkerów akwarelowych. Liczymy, że Karolina, podobnie jak reszta nagrodzonych w tej kategorii dziewczyn, będzie miała z markerów mnóstwo frajdy.

Filmy Pawła Wadasa & Wojciecha Kani oraz Wojciecha Kuczyńskiego zostaną opublikowane w sieci jako imielińskie spoty antysmogowe.

Dziewczyny i chłopaki gratulujemy wygranej!

W naszym konkursie każdy uczestnik dostał nagrodę lub upominek. Dziękujemy za Waszą liczną obecność na dzisiejszym finale. Nieobecnych na dzisiejszej gali zapraszamy po odbiór nagród / upominków do Biblioteki Miejskiej.

Po lewej – zwycięski plakat Karoliny Jancarczyk, który zostanie „twarzą” kampanii antysmogowej w Imielinie.

Podpisz petycję w sprawie złoża „Imielin-Północ”

Liliana – mieszkanka Imielina napisała petycję do Ministerstwa Środowiska w sprawie złoża „Imielin-Północ”: „Kiedy kilkanaście lat temu podejmowaliśmy decyzję o zamieszkaniu w Imielinie, nie przyszło by nam do głowy, że oszczędności życia, które przeznaczyliśmy na nasze marzenia mogą… zapaść się pod ziemię.”
Tu chodzi o nasze domy! Trzeba ich bronić! Podpisz i udostępnij!

https://secure.avaaz.org/pl/community_petitions/Odpowiedzialni_za_Ministerstwo__Imielin_Nie_pozwolmy_by_marzenia_zapadly_sie_pod_ziemie/?pUSnMlb&fbogname=Liliana+M.&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-740757-Imielin_Nie_pozwolmy_by_marzenia_zapadly_sie_pod_ziemie&utm_term=USnMlb%2Bpl&fbclid=IwAR180KjhM1iR-cgeAXvvp-rxZphlR42gj6Du7Ps4KwBGObkFx4GHLaLVUnE


Dziś mija rocznica naszego protestu przed siedzibą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach

Dokładnie rok temu wyszliśmy na ulicę, by zaprotestować przeciwko planom rabunkowego wydobycia węgla pod naszym miastem. Nikt wtedy o nas nie słyszał. Potem COP24, wizyta Pielgrzymki Klimatycznej, wyjazd do Brukseli. Dziś – po roku – Imielin staje się symbolem transformacji energetycznej, w dobie kryzysu klimatycznego, a o protestujących mieszkańcach piszą gazety ogólnopolskie i najważniejsze gazety na świecie. A mówili nam: „Nic nie zrobicie. Kto was usłyszy?”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tamtego protestu. Bez Was nic by się nie zaczęło.

„Rośnie presja na energetykę węglową.” Piszą o nas w „Wysokim Napięciu”

https://wysokienapiecie.pl/19662-rosnie-presja-spoleczna-na-energetyke-weglowahttps://wysokienapiecie.pl/19662-rosnie-presja-spoleczna-na-energetyke-weglowa/?fbclid=IwAR1K2ntMMEyURW6QaM1eO1zONpqIVJ93o1OujlAhRyCLS1uudRvDZys-d78

W regionach poszkodowanych przez górnictwo pojawił się silny opór społeczny przeciwko kopalniom…. W Imielinie ponad tysiąc mieszkańców spośród wszystkich dziewięciu tysięcy podpisało się pod wnioskiem o rezygnację z wydobycia węgla pod miastem. W zeszłym roku pikietowali przed RDOŚ w Katowicach domagając się wstrzymania decyzji środowiskowej pozwalającej na wydobycie. Obawiają się osiadania gruntu, pękania budynków i wyschnięcia sąsiadującego z miastem zalewu.”

7 czerwca, godz. 17.00 – finał konkursu antysmogowego „NIE TRUJCIE NAS!”

Zapraszamy wszystkich uczestników wraz z rodzinami na wernisaż wystawy podsumowującej konkurs antysmogowy „NIE TRUJCIE NAS!”, zorganizowany pod patronatem Burmistrza Miasta Imielin. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w Bibliotece Miejskiej 7 czerwca, o godzinie 17.00.

Dziękujemy uczestnikom konkursu antysmogowego „NIE TRUJCIE NAS!” za bardzo ciekawe prace. Teraz jury czeka ciężka praca nad wyłonieniem finalistów, a my z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników.

Organizatorami konkursu antysmogowego „NIE TRUJCIE NAS!” są Stowarzyszenie Zielony Imielin, Urząd Miasta Imielin i Miejskie Centrum Kultury w Imielinie.

„Polska bez węgla 2030.” Ekolodzy przykryli siedziby PiS i PO czarnymi płachtami. Przypominają polskim politykom, że mamy kryzys klimatyczny.

Na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach lobbyści węglowi wyśmiewają młodzieżowe strajki klimatyczne, proponują młodym aktywistom bilety do Rosji, żeby tam sobie protestowali, opowiadają, że Bruksela chce dekarbonizacji, żeby pogrzebać polskie górnictwo, tymczasem w Warszawie aktywiści Greenpeace przypominają politykom przed eurowyborami, że światu potrzebna jest zmiana myślenia na temat energetyki, bo zostało mało czasu, aby powstrzymać katastrofę klimatyczną.

https://oko.press/wiekszosc-polakow-za-odejsciem-od-wegla-ale-nie-wiekszosc-partii-politycznych/?fbclid=IwAR1Z3swDQ-K3Es-SUQTv-Aa3yRDCZvpe-LXKnQRF748T_9LsZWRbz-p4K7Y

„Eurowybory 2019. Mieszkańcy Śląska nie chcą nowych kopalń.”

Idzie nowe. Chociaż przyzwyczailiśmy się do krajobrazu przemysłowego na Śląsku, w dzisiejszych czasach „kopalnie przynoszą więcej szkody niż pożytku.” Klimat się zmienia. Czas pomyśleć o nowej energetyce. Eksploatacja zasiarczonego węgla ze złoża Imielin- Północ będzie szkodliwa dla środowiska i ekonomicznie nieuzasadniona.

Najnowszy artykuł „Gazety Wyborczej” o protestach społecznych wobec rozbudowy i uruchamiania nowych kopalń.

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35055,24769834,eurowybory-2019-mieszkancy-nie-chca-nowych-kopaln-odejscie.html?fbclid=IwAR30np9mfAsrRv4mNTAVhfSZON8R2Q45dD5p5Uvm-NGWcvGHd-pe21IJ9XA

„Gazeta Wyborcza” o groźbach karalnych pod adresem protestujących mieszkańców Imielina.

Najnowszy artykuł na temat sytuacji w Imielinie w „Gazecie Wyborczej”

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,24753405,zwiazkowiec-do-mieszkanca-imielina-ktory-protestuje-przeciw.html?fbclid=IwAR1bH_0FUEiUA6x0ABlA_ssLGtfX36qXTjjOWSGzFvlexzXKblHuO-skqJk#S.srodkowaNajwieksza-K.C-P.-B.11-L.1.maly

„Plany uruchomienia nowej kopalni w Imielinie budzą ogromne emocje. Niektórzy mieszkańcy sprzeciwiają się tym zamiarom i spotykają się z falą hejtu w internecie. Niektóre groźby są karalne” – pisze Tomasz Czoik w najnowszym artykule na temat sytuacji w Imielinie.

„Eksploatacja nowej kopalni Imielin-Północ miałaby objąć niemal połowę powierzchni gminy. Wielu mieszkańców boi się o swoje domy.

– Polska Grupa Górnicza planuje wydobycie na głębokości 180 metrów, najtańszą metodą na zawał. Przyniesie to opłakane skutki. Teren może obniżyć się o kilka metrów, a zagrożonych będzie około 2,5 tys. domów. Na zlecenie kopalni wykonano co prawdę inwentaryzację budynków mieszkalnych, ale naszym zdaniem była ona nierzetelna. Zrobiono ją na podstawie zdjęć nieruchomości, nikt nie rozmawiał z właścicielami domów – mówił nam w kwietniu Tomasz Lamik, były imieliński radny, członek stowarzyszenia Nasz Imielin.

Mieszkańcy Imielina: Wydobycie zniszczy gminę
Wiele osób zwraca też uwagę, że eksploatacja w nowej kopalni może uszkodzić nie tylko budynki mieszkalne, ale także infrastrukturę miejską – wodociągi czy gazociąg, który dostarcza gaz na teren Podbeskidzia. Zagrożone będą nawet dwa zbiorniki wodne: podziemne jezioro i znajdujący się nad nim zbiornik Dziećkowice, które zaopatrują w wodę pitną znaczną część naszego regionu.

Przeciwko budowie nowej kopalni mieszkańcy Imielina protestowali już w maju minionego roku przed siedzibą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Około 70 osób skandowało: „Nie ruszajcie Imielina”, „Ręce precz od naszych domów” i „Bałaganu narobicie, szkód nie naprawicie”. W ruch poszły gwizdki i syreny.

Niemal rok od tego protestu sprawa nabrała tempa. Mieszkańcy zaskarżyli decyzję podjętą przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach, która otwierała drogę do założenia kopalni. Do połowy kwietnia Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska miała wydać nową decyzję środowiskową w sprawie wydobycia węgla ze złóż Imielin-Północ, ale ze względu na skomplikowany charakter sprawy przesunęła jednak termin o dwa miesiące.

Protestujący szykanowani w Internecie
Nie wszystkim podobają się działania mieszkańców, którzy sprzeciwiają się wydobyciu węgla ze złoża Imielin-Północ. Na Facebooku powstał nawet profil o nazwie „Tak Dla Wydobycia w Imielinie”, na którym od wielu miesięcy publikowane są krytyczne posty pod adresem protestujących. Ostatnio pojawiły się na nim wpisy, w których autor strony dopuścił się gróźb karalnych.

„Jeśli nie będzie pozytywnej decyzji dla Imielin północ będziesz wisiał”, „Jeśli kopalnia ulegnie wygaszeniu to po Ciebie przyjdziemy pierwszego” „spuścimy Ci taki wpierdol o którym Ci się nie śniło, frajerze zajebany” [pisownia oryginalna] – takie komentarze przeczytał Tomasz Lamik w dyskusji pod jednym z postów. Po jakimś czasie zostały one usunięte.

– Już wcześniej na stronie pojawiały się uderzające w nas posty. Gdy przeczytałem jednak te konkretne wpisy, doszedłem do wniosku, że miarka się przebrała. Zgłosiłem sprawę do prokuratury – mówi Tomasz Lamik.

Okazało się, że twórcą strony „Tak Dla Wydobycia w Imielinie” jest członek Komisji Oddziałowej WZZ „Sierpień 80” z kopalni Piast-Ziemowit. Informację o tym można znaleźć w jednym z numerów „Kuriera Związkowego”, wydawanego przez Sierpień 80.

>>Chciałbym pokazać nasz sprzeciw wobec pseudoekologicznej postawy grupy „napływowej” mieszkańców Imielina, która skutecznie lobbuje przeciw planowanemu wydobyciu złoża Imielin północ. Niewytłumaczalnym również paradoksem jest zachowanie części załogi KWK „Piast-Ziemowit” zamieszkałej w Imielinie, która wspiera ekoterrorystów. To dowód hipokryzji protestujących. Wyrazem działania w obronie kopalni jest fanpage na Facebooku „Tak dla wydobycia w Imielinie”, gdzie staramy się na bieżąco nagłaśniać sprawę<< – argumentował w „Kurierze Związkowym” twórca strony.

Sierpień 80: Wpisy były nie na miejscu

Patryk Kosela, rzecznik prasowy Sierpnia 80, podkreśla, że wulgarne wpisy były niestosowne i „szkodzą sprawie wydobycia węgla w Imielinie”.

– Przewodniczący Komisji Oddziałowej Sierpnia 80 w KWK „Piast-Ziemowit” przeprowadzi rozmowę z człowiekiem prowadzącym tę stronę. Jako związek popieramy wszelkie inicjatywy zmierzające do rozpoczęcia eksploatacji złoża węglowego Imielin-Północ, ale bez słów i działań szkodzących tej niezwykle ważnej i potrzebnej inwestycji górniczej – mówi Kosela.

Na profilu „Tak Dla Wydobycia w Imielinie” 29 kwietnia pojawił się z kolei wpis, w którym twórca strony przeprosił za wulgarne komentarze. – Emocjonalne wypowiedzi mogę jedynie usprawiedliwić skalą inwestycji, oraz ważnością sprawy, jaką jest eksploatacja złoża Imielin Północ

[pisownia oryginalna]

– napisał twórca profilu(…).”

Strach pomyśleć jak wyglądają nasze płuca podczas sezonu grzewczego.

Imieliński Alarm Smogowy publikuje dziś na swoim profilu zdjęcie filtra wentylacyjnego z domu jednorodzinnego po sezonie grzewczym. Pomyślcie sobie, jak wyglądają nasze płuca.

Dziś Dzień Flagi – piszą. – Majówka przypada już po sezonie zimowym i można odetchnąć świeżym powietrzem.

Nie można tego niestety powiedzieć o powietrzu w okresie zimowym.
Zdjęcie przedstawia filtry z centralki wentylacyjnej standardowego domu jednorodzinnego w Imielinie (Jamnice) po ostatnim zimowym sezonie (poniżej)!

Takim powietrzem oddychamy od października do marca!
Mamy to w płucach i oskrzelach!

Walczmy o czyste powietrze w Imielinie! Zdrowie nasze i naszych bliskich jest – najważniejsze❗️

✉️alarm.smogowy.imielin@gmail.com

Zieloni wspierają protest mieszkańców Imielina.

Nie tylko my dostrzegamy, że wydobycie pod Imielinem może zniszczyć nasze domy, infrastrukturę i dwa zbiorniki wody pitnej. Dziękujemy za poparcie!

„Zarząd, Członkinie i Członkowie Partii Zieloni Katowice wyrażają swój protest przeciwko planowanej inwestycji o nazwie: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża «Imielin Północ»” – piszą Zieloni na swojej stronie internetowej.

𝗭𝗻𝗶𝘀𝘇𝗰𝘇𝗲𝗻𝗶𝗲
Wydobycie ma się odbywać m.in. na głębokości tylko 180 metrów! Jeszcze nie jest to kopalnia odkrywkowa, ale może mieć olbrzymi wpływ na mieszkańców. Kopalnia ma przebiegać bezpośrednio pod domami mieszkalnymi. Oznaczać to może z ogromnym prawdopodobieństwem ich zniszczenie, a według ekspertyz osunięcie się budynków o 18 metrów.

𝗭𝗮𝗴𝗿𝗼𝘇̇𝗲𝗻𝗶𝗲 𝘇𝗯𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶𝗸𝗮 𝘄𝗼𝗱𝘆
Polska wysusza się coraz bardziej. Zasoby wody pitnej w Polsce są coraz mniejsze. Ochrona zbiorników wodnych powinna być priorytetem, nie stać nas na takie marnotrawstwo. Tymczasem jeżeli kopalnia „Piast Ziemowit” dostanie koncesję na eksploatację złoża „Imielin Północ”, najprawdopodobniej może zniszczyć zbiornik podziemny GZW Chrzanów 452: miliardy litrów triasowej wody pitnej.

𝗡𝗶𝗲𝗴𝗼𝘀𝗽𝗼𝗱𝗮𝗿𝗻𝗲
Inwestycja i wydobywanie kiepskiej jakości węgla ze złoża „Imielin Północ” nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Sprowadzanie taniego węgla z zza granicy oraz gazu równocześnie, przy coraz większych kosztach ekologicznych powoduje, że inwestowanie w wydobycie węgla niskiej jakości jest jedynie próbą ratowania kopalń, za co koszty będziemy ponosić wszyscy.

𝗡𝗮𝗸𝗮𝘇𝗼𝘄𝗲
Nie ma także zgody mieszkańców na tę inwestycję. Od lat walczą oni o prawo do decydowania o tym przedsięwzięciu i nie zgadzają się na nie. Ich protest jest wynikiem realnej oceny niebezpieczeństw. Opiera się na dostępnych ekspertyzach przestrzegających przed grożącą katastrofą.

𝗝𝗲𝘀𝘁 𝗿𝗼𝘇𝘄𝗶𝗮̨𝘇𝗮𝗻𝗶𝗲:
Europejska energetyka masowo odchodzi od węgla. Najwięksi operatorzy zamykają elektrownie węglowe – ten proces przyspiesza. Należy stopniowo przechodzić na odnawialne źródła energii, bezpieczne dla ludzi, środowiska i klimatu.

Świadomi zagrożeń, solidarni z mieszkańcami Imielina i okolic wyrażamy swój sprzeciw i apelujemy do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o rzetelną ocenę oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, z uwzględnieniem racji ekonomicznych i opinii lokalnej społeczności.”

Partia Zieloni Katowice

Imielin, Imieliński Alarm Smogowy, Zielony Imielin

Wesołych Świąt!

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą wszystkim członkowie Stowarzyszenia Zielony Imielin.

Zmiana terminu składania prac na konkurs antysmogowy.

UWAGA! Informujemy, że ze względu na kryzys w oświacie przesunęliśmy termin składania prac na konkurs „Nie trujcie nas!”, aby wszystkie chętne dzieci mogły wziąć w nim udział. Nowy termin podamy niebawem!

Decyzja środowiskowa GDOŚ przesunięta do 14 czerwca 2019.

http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-09-kwietnia-2019-znak-doos-wds-zoo-420-145-2018-kn-209?fbclid=IwAR03O4RRSLWjzq5qfLxs92vUofbDOqPa2DHbdMqkL6c4QlfcJPFtRysMxl8

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zastanawia nad decyzją w sprawie złoża Imielin-Północ. Termin rozpatrzenia sprawy znowu został przesunięty, tym razem na czerwiec. Powodem odroczenia decyzji środowiskowej jest wysoki stopień skomplikowania sprawy.

2 X 2018 Dyrektor RDOŚ, Jolanta Prażuch, wydała niekorzystną dla mieszkańców decyzję środowiskową, odrzuciwszy wszystkie argumenty strony społecznej, zaprezentowane na rozprawie administracyjnej. Dała tym samym PGG zielone światło na staranie się o koncesję na wydobycie złoża „Imielin-Północ” na zasadach zaproponowanych przez kopalnię. Od decyzji odwołało się miasto, imielińskie stowarzyszenia ekologiczne oraz mieszkańcy Imielina.

Swoje stanowisko mieszkańcy Imielina przedstawili jasno 25 maja ubiegłego roku protestując na ulicy przed siedzibą Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska w Katowicach.

Nauczyciele, jesteśmy z Wami!

Drodzy Nauczyciele! Popieramy Wasz protest. Walczcie o godność! Nie dajcie się trollom i propagandzie. Jesteśmy z Wami!

Imielin nie chce nowej kopalni. „Gazeta Wyborcza” o naszym proteście.

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,24625979,pgg-chce-uruchomic-w-imielinie-nowa-kopalnie-mieszkancy-boja.html?fbclid=IwAR1hU06W9iHmwi05-Ui2LZr0i8tOGtjN9ZIft341cnnx1ktpsq88vUKuBFI

Kopalnia zamierza uruchomić nowe złoże kosztem naszych domów, zbiorników wody pitnej i zniszczonej infrastruktury. Kiedy decydenci zrozumieją, że nikt tu nie wierzy w zapewnienia rzecznika PGG o dobrych intencjach „inwestora”?

PGG robi kampanię medialną, mimo że nie ma koncesji na nową kopalnię.

Ostatnio pojawiło się kilka doniesień prasowych (m. in. w Dzienniku Zachodnim) na temat planów uruchomienia nowej kopalni w Imielinie, a w nich informacja, że zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją ponad 80% z 2030 budynków w naszym mieście jest zabezpieczona przed wpływami planowanej eksploatacji. Przypominamy, że wydobycie ma się odbywać m.in. na poziomie 180 metrów pod naszymi domami, o czym już PGG przezornie nie wspomniało. Chcielibyśmy zapytać PGG o rzetelność przeprowadzonej inwentaryzacji, bo ku zdziwieniu wielu z nas, domy zbudowane na 0 kategorię szkód górniczych nagle zaczęły wykazywać odporność na kategorię II, III a nawet IV! Kiedy nasze domy zdążyły się dozbroić?

Rząd za zwiększeniem ambicji klimatycznych. „Upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu”

https://wysokienapiecie.pl/18256-rzad-za_ambicjami/?fbclid=IwAR0A-bVbdw-NAxXpEvOdgpK56huUM1Aa0yQOd326m85L6hxo4LamSE0M3T8

Wysokie Napięcie publikuje:
„Rząd chce natomiast rozwiązać problem nieuchronnego strajku nauczycieli w inny sposób. – Matur będą pilnować górnicy. Chcemy im w ten sposób pokazać, że można znaleźć pracę w innych branżach. Zwłaszcza gdy mamy tak niskie bezrobocie i na potęgę musimy sprowadzać pracowników z innych krajów – wyjaśnia polityk PiS.”

Woda największym skarbem Imielina.

Dziś Światowy Dzień Wody. Czy wiecie, że Polska zajmuje przedostatnie miejsce w UE pod względem zasobów wodnych, a na jednego mieszkańca Polski przypada rocznie ok. 1,6 tys. m. sześc. wody pitnej i jest to 3 razy mniej niż średnio w Europie! Degradacja środowiska i zmiany klimatyczne to dwa najważniejsze przyczyny problemów z dostępem do wody. Dotyczy to również Śląska.

Największym bogactwem Imielina, jest WODA PITNA ze zbiornika Dziećkowice i podziemnego zbiornika wodnego o wymiarach 16km x 16km. Podziemne jezioro jest 35 razy większe od zbiornika Dziećkowice! To dobra woda i mamy ją w kranach. Nie pozwolimy na to, by zdegradowała ją kopalnia! Nie pozwolimy, by spuścili nam wodę z zalewu!

Czytajcie krytycznie doniesienia prasowe.

https://smoglab.pl/nierzetelne-niekompletne-i-wprowadzajace-czytelnika-w-blad-informacje-rozpowszechniane-przez-izbe-gospodarcza-sprzedawcow-wegla/?fbclid=IwAR1LFaL7A6VSEq9wge93PHSJK_kE4aLDlKiize2TOleZmcp1XUmO-dKS3zU

Klasyczna metoda: statystyka kreatywna + artykuły sponsorowane. Nie wierzcie: ani raportowi lobbystów węglowych, ani powtarzanym bezkrytycznie plotkom o nowej kopalni w Imielinie. PGG nie ma pozytywnej decyzji GDOŚ, a chwali się koncesją.

Główny geolog kraju: „Zasoby węgla wyczerpią się za 20 lat.”

https://www.youtube.com/watch?v=m9xWzUnhoaA&feature=youtu.be&t=35&fbclid=IwAR2Eqh8TM78Qhm5tmB3SkhwODDBFvGjYBsZmScxXX0QnlL-QCpsNm687eyA

A gdzie ekonomia? Z wywiadu się dowiadujemy, że w 2017 r. w Polsce wydobyto ok 70 milionów ton węgla kamiennego ale straty w zasobach przemysłowych wyniosły 600 milionów ton, m. in. za złe rozpoznanie złoża. Czy złoże Imielin-Północ jest odpowiednio rozpoznane? Zdaniem ekspertów nie.

Dr Michał Wilczyński – ekspert do spraw energetycznych i były główny geolog kraju udziela wywiadu w Poranku Radio WNET Rozwiewa mity na temat samowystarczalności węglowej Polski. Przypomina, że w dużej części złóż nie da się wydobyć.

Gubin znika z dokumentów PGE.

Powoli znikają nietrafione i zupełnie nieekonomiczne projekty. Zdaniem ekspertów eksploatacja złoża Imielin-Północ jest również wątpliwa ekonomicznie, bo może zniszczyć zasoby wody pitnej i zdegradować środowisko, w tym zniszczyć nasze domy. Komu to jest potrzebne? Kto na tym zyska? Mieszkańcy, a może miasto Imielin?

Uwaga konkurs!

Zapraszamy wszystkich uczniów i uczennice imielińskich szkół do udziału w konkursie antysmogowym NIE TRUJCIE NAS!

Szczegóły w regulaminie:https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1ytqgOkYH5PXneStx76ASoGDTGOvxL8sB%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR0LqGu-FWsPmjQDRl1YZiAcyAkligC03ZXqmGjKSrL4VndzGfvqyGyx-Fw&h=AT1YkHHY3xaVxm_Mfj7fUMGl54cZ3SdSrOi-4mk3G5cVWgwzJ0RgOht1LeRar6QpJh8RbIygI8qJkATNEKHWQWX2f1s3xHt_qqKiWra2x_PP7mH_TuNwZMjdJo47oFGMg_a6bPzCb-KoiwNtlCt3EesbTL6vKixHofYHJy71q5IWilHoIk6Q2IngdUayDxJnf63mTrFif3Rgs7mj1MNH8INROBYix8NjYrrXjfys8XawnOQqtVZg4gBx2c5xXIPKcVhEcl-Oyv4sS4G2LK3sy9hJLreHb_FV46gq04PINR4qHosieQTGqsCJPW9x1vLCSZu_r_t8gOaWKWRsRmz_i_6OVK4-wqPmPvEq9udCQe3qb9su-24loH8xozc_3tlKlzeaK-wvl8mZbDQg0Z7a3KmnxcMZNq3VfBih3nzDLMQ6ZKtNovEyJJUCR8SnD39sEzCz9FUEvH_fbxR_dL3f6bGjUtGcsUjE7ShofDT75w5WWn_iPHjReRD9mvndqU5xcajrhXACyXztL_sXfnxHWHqLk4x7LajGeYTZKU5R467smSFDa8gi5E4Jm1_DoTLPjj7HQH2aaFMKfHHMd9Pxo6vKezqSW67SWXMRRCTzPlK5nYrMj4rI0HLwSKILET COVER

CHALLENGE

Cras tristique turpis justo, eu consequat sem adipiscing ut. Donec posuere bibendum metus. Quisque gravida luctus volutpat. Mauris interdum, lectus in dapibus molestie, quam felis sollicitudin mauris, sit amet tempus velit lectus nec lorem. Nullam vel mollis neque. Lorem ipsum dolor.

CHALLENGE

Tristique Turpis Ltd.

WHAT WE DID

Photography / Graphic design / Web design

REVOLVER TEMPLATE

CHALLENGE

Cras tristique turpis justo, eu consequat sem adipiscing ut. Donec posuere bibendum metus. Quisque gravida luctus volutpat. Mauris interdum, lectus in dapibus molestie, quam felis sollicitudin mauris, sit amet tempus velit lectus nec lorem. Nullam vel mollis neque. Lorem ipsum dolor.

CHALLENGE

Tristique Turpis Ltd.

WHAT WE DID

Photography / Graphic design / Web design

DESIGN ANNUAL 2015

CHALLENGE

Cras tristique turpis justo, eu consequat sem adipiscing ut. Donec posuere bibendum metus. Quisque gravida luctus volutpat. Mauris interdum, lectus in dapibus molestie, quam felis sollicitudin mauris, sit amet tempus velit lectus nec lorem. Nullam vel mollis neque. Lorem ipsum dolor.

CHALLENGE

Tristique Turpis Ltd.

WHAT WE DID

Photography / Graphic design / Web design

JUPITER PROMOTIONAL TAGS

CHALLENGE

Cras tristique turpis justo, eu consequat sem adipiscing ut. Donec posuere bibendum metus. Quisque gravida luctus volutpat. Mauris interdum, lectus in dapibus molestie, quam felis sollicitudin mauris, sit amet tempus velit lectus nec lorem. Nullam vel mollis neque. Lorem ipsum dolor.

CHALLENGE

Tristique Turpis Ltd.

WHAT WE DID

Photography / Graphic design / Web design

MANIAC TYPEFACE

CHALLENGE

Cras tristique turpis justo, eu consequat sem adipiscing ut. Donec posuere bibendum metus. Quisque gravida luctus volutpat. Mauris interdum, lectus in dapibus molestie, quam felis sollicitudin mauris, sit amet tempus velit lectus nec lorem. Nullam vel mollis neque. Lorem ipsum dolor.

CHALLENGE

Tristique Turpis Ltd.

WHAT WE DID

Photography / Graphic design / Web design

MUSTACHIO CLOTHING TAG

CHALLENGE

Cras tristique turpis justo, eu consequat sem adipiscing ut. Donec posuere bibendum metus. Quisque gravida luctus volutpat. Mauris interdum, lectus in dapibus molestie, quam felis sollicitudin mauris, sit amet tempus velit lectus nec lorem. Nullam vel mollis neque. Lorem ipsum dolor.

CUSTOMER

Tristique Turpis Ltd.

WHAT WE DID

Photography / Graphic design / Web design

ABSOLUTE BRANDING

CHALLENGE

Cras tristique turpis justo, eu consequat sem adipiscing ut. Donec posuere bibendum metus. Quisque gravida luctus volutpat. Mauris interdum, lectus in dapibus molestie, quam felis sollicitudin mauris, sit amet tempus velit lectus nec lorem. Nullam vel mollis neque. Lorem ipsum dolor.

CUSTOMER

Tristique Turpis Ltd.

WHAT WE DID

Photography / Graphic design / Web design

NOUS WINE PACK

CHALLENGE

Cras tristique turpis justo, eu consequat sem adipiscing ut. Donec posuere bibendum metus. Quisque gravida luctus volutpat. Mauris interdum, lectus in dapibus molestie, quam felis sollicitudin mauris, sit amet tempus velit lectus nec lorem. Nullam vel mollis neque. Lorem ipsum dolor.

CUSTOMER

Tristique Turpis Ltd.

WHAT WE DID

Photography / Graphic design / Web design

FREEART APP DESIGN

CHALLENGE

Cras tristique turpis justo, eu consequat sem adipiscing ut. Donec posuere bibendum metus. Quisque gravida luctus volutpat. Mauris interdum, lectus in dapibus molestie, quam felis sollicitudin mauris, sit amet tempus velit lectus nec lorem. Nullam vel mollis neque. Lorem ipsum dolor.

CUSTOMER

Tristique Turpis Ltd.

WHAT WE DID

Photography / Graphic design / Web design

SKILET ALBUM COVER

CHALLENGE

Cras tristique turpis justo, eu consequat sem adipiscing ut. Donec posuere bibendum metus. Quisque gravida luctus volutpat. Mauris interdum, lectus in dapibus molestie, quam felis sollicitudin mauris, sit amet tempus velit lectus nec lorem. Nullam vel mollis neque. Lorem ipsum dolor.

CHALLENGE

Tristique Turpis Ltd.

WHAT WE DID

Photography / Graphic design / Web design

CAMP PINE TREE

CHALLENGE

Cras tristique turpis justo, eu consequat sem adipiscing ut. Donec posuere bibendum metus. Quisque gravida luctus volutpat. Mauris interdum, lectus in dapibus molestie, quam felis sollicitudin mauris, sit amet tempus velit lectus nec lorem. Nullam vel mollis neque. Lorem ipsum dolor.

CHALLENGE

Tristique Turpis Ltd.

WHAT WE DID

Photography / Graphic design / Web design

OLIVERA NOTE

CHALLENGE

Cras tristique turpis justo, eu consequat sem adipiscing ut. Donec posuere bibendum metus. Quisque gravida luctus volutpat. Mauris interdum, lectus in dapibus molestie, quam felis sollicitudin mauris, sit amet tempus velit lectus nec lorem. Nullam vel mollis neque. Lorem ipsum dolor.

CHALLENGE

Tristique Turpis Ltd.

WHAT WE DID

Photography / Graphic design / Web design

SUMMER SHIFT MAGAZINE

CHALLENGE

Cras tristique turpis justo, eu consequat sem adipiscing ut. Donec posuere bibendum metus. Quisque gravida luctus volutpat. Mauris interdum, lectus in dapibus molestie, quam felis sollicitudin mauris, sit amet tempus velit lectus nec lorem. Nullam vel mollis neque. Lorem ipsum dolor.

CHALLENGE

Tristique Turpis Ltd.

WHAT WE DID

Photography / Graphic design / Web design